سرور پینگ در چند سال اخیر بیش از 50.000 سرویس رایگان مانیتورینگ ارائه نموده است و با توجه به گستردگی خدمات در بین کاربران و آشنایی آن ها به اهمیت مانیتورینگ، رسالت این مجوعه بابت اطلاع رسانی خدمات به اتمام رسیده است و در شرایط کنونی سرویس رایگان دیگر ارائه نمی شود.