SP-1

ریال99,000/ماهیانه
 • تعداد مانیتورینگ 1
 • دوره زمان 1 ساعت
 • اخطار ایمیل نامحدود
 • اخطار پیامک 10

سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 1 ساعت یکبار به همراه 10 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های شخصی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *

SP-2

ریال149,000/ماهیانه
 • تعداد مانیتورینگ 2
 • دوره زمان 30 دقیقه
 • اخطار ایمیل نامحدود
 • اخطار پیامک 20

سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 30 دقیقه و 1 ساعت یکبار به همراه 20 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های شرکتی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *

SP-3

ریال199,000/ماهیانه
 • تعداد مانیتورینگ 3
 • دوره زمان 15 دقیقه
 • اخطار ایمیل نامحدود
 • اخطار پیامک 50

سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 15 دقیقه و 30 دقیقه و 1 ساعت یکبار به همراه 50 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های شرکتی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *

SP-4

ریال299,000/ماهیانه
 • تعداد مانیتورینگ 5
 • دوره زمان 5 دقیقه
 • اخطار ایمیل نامحدود
 • اخطار پیامک 100

سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 5 دقیقه و 15 دقیقه و 30 دقیقه و 1 ساعت یکبار به همراه 100 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های شرکتی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *

SP-5

ریال499,000/ماهیانه
 • تعداد مانیتورینگ 10
 • دوره زمان 1 دقیقه
 • اخطار ایمیل نامحدود
 • اخطار پیامک 200

سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 1 دقیقه و 5 دقیقه و 15 دقیقه و 30 دقیقه و 1 ساعت یکبار به همراه 200 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های سازمان ها و شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *

SP-U

ریال999,000/ماهیانه
 • تعداد مانیتورینگ 50
 • دوره زمان 1 دقیقه
 • اخطار ایمیل نامحدود
 • اخطار پیامک 500

سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 1 دقیقه و 5 دقیقه و 15 دقیقه و 30 دقیقه و 1 ساعت یکبار به همراه 200 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های سازمان ها و شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *

SP-FREE

ریال0
 • تعداد مانیتورینگ 1
 • دوره زمان 1 ساعت
 • اخطار ایمیل نامحدود
 • اخطار پیامک 0

این بسته برای مدت 14 روز قابل فعالسازی است و سرویس شما برای این مدت به صورت رایگان مانیتورینگ می شود.
در حال حاظر این سرویس با محدود 5000 موجودی ثبت شده است.