SP-1

تعداد مانیتورینگ:1
دوره زمان: 1 ساعت
اخطار ایمیل:نامحدود
اخطار پیامک:10

سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 1 ساعت یکبار به همراه 10 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های شخصی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *
ریال 35,000
ماهانه

SP-2

تعداد مانیتورینگ:2
دوره زمان: 30 دقیقه
اخطار ایمیل:نامحدود
اخطار پیامک:20

سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 30 دقیقه و 1 ساعت یکبار به همراه 20 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های شرکتی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *
ریال 50,000
ماهانه

SP-3

تعداد مانیتورینگ:3
دوره زمان: 15 دقیقه
اخطار ایمیل:نامحدود
اخطار پیامک:50

سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 15 دقیقه و 30 دقیقه و 1 ساعت یکبار به همراه 50 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های شرکتی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *
ریال 70,000
ماهانه

SP-4

تعداد مانیتورینگ:5
دوره زمان: 5 دقیقه
اخطار ایمیل:نامحدود
اخطار پیامک:100

سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 5 دقیقه و 15 دقیقه و 30 دقیقه و 1 ساعت یکبار به همراه 100 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های شرکتی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *
ریال 150,000
ماهانه

SP-5

تعداد مانیتورینگ:10
دوره زمان:1 دقیقه
اخطار ایمیل:نامحدود
اخطار پیامک:200

سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 1 دقیقه و 5 دقیقه و 15 دقیقه و 30 دقیقه و 1 ساعت یکبار به همراه 200 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های سازمان ها و شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *
ریال 250,000
ماهانه

SP-U

تعداد مانیتورینگ:50
دوره زمان:1 دقیقه
اخطار ایمیل:نامحدود
اخطار پیامک:500

سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 1 دقیقه و 5 دقیقه و 15 دقیقه و 30 دقیقه و 1 ساعت یکبار به همراه 200 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های سازمان ها و شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *
ریال 490,000
ماهانه

SP-FREE

تعداد مانیتورینگ:1
دوره زمان: 1 ساعت
اخطار ایمیل:نامحدود
اخطار پیامک:0

این بسته برای مدت 14 روز قابل فعالسازی است و سرویس شما برای این مدت به صورت رایگان مانیتورینگ می شود.
در حال حاظر این سرویس با محدود 5000 موجودی ثبت شده است.
رایگان!
رایگان