مرکز آموزش

اعضا > مرکز آموزش > سیستم مانیتورینگ > کدام نوع پروتکل مانیتورینگ برای من مناسب است ؟

کدام نوع پروتکل مانیتورینگ برای من مناسب است ؟

سیستم مانیتورینگ سرور پینگ از 10 پروتکل مانیتورینگ پشتیبانی می کند که به ترتیب انوع آن به شرح زیر می باشد.

  • HTTP
  • HTTPS
  • SMTP
  • SMTP SSL
  • POP3
  • IMAP
  • PING
  • DNS
  • HTTP Custom Script
  • HTTPS Custom Script

 

HTTP: استفاده از این نوع مناسب برای مانیتورینگ وب سایت از طریق پورت 80 و پاسخ آن به وب سرویس می باشد که در صورتیکه که پاسخ سرور وب سرویس به سیستم مانیتورینگ OK 200 باشد مانیتورینگ شما را فعال نشان می دهد. در صورتیکه برروی وب سایت خودتان صفحه HTTP Auth دارید و از سیستم های ModRewrite استفاده می نمایید این گزینه به دلیل تغییر در Response وب سرویس پیشنهاد نمی گردد.

HTTPS: مانیتورینگ وب سرویس از طریق لایه امن SSL

SMTP: مانیتورینگ پروتکل SMTP و بررسی پاسخ SMTP Server به سیستم مانیتورینگ ملاک فعال بودن این پروتکل می باشد و پورت پیشفرض آن 25 می باشد.

SMTP SSL: مانیتورینگ پروتکل SMTP به همراه لایه امن SSL

POP3: مانیتورینگ پروتکل POP3 و بررسی پاسخ این پروتکل به سیستم مانیتورینگ، این پروتکل مناسب برای بررسی سرویس ایمیل یک سرور می باشد. پورت پیشفرض این سرویس 110 می باشد.

IMAP: مانیتورینگ پروتکل IMAP توسط سیستم مانیتورینگ و بررسی پاسخ این پورت به سیستم مانیتورینگ ملاک فعال بودن آن است و پورت پیشفرض آن 143 خواهد بود. این سرویس نیز مناسب برای بررسی سرویس ایمیل توسط IMAP است.

PING: مانیتورینگ سرور یا آی پی آدرس توسط PING کردن آن و دریافت پاسخ سرویس و داشتن Timeout قابل تنظیم برای مانیتورینگ Packet Loss برروی شبکه و کندی شبکه توسط Ping کردن سرور.

DNS: مانیتورینگ توسط پروتکل DNS و همچنین بررسی Record های مختلف DNS توسط سیستم مانیتورینگ به طور مثال A Record , CNAME , NameServer , MX , ....

 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
9 کاربر این را مفید یافتند 10 نظرات

در همین زمینه