مرکز آموزش

مقالات

کلیه پرداخت ها به صورت واریز به هریک از حساب ها می بایست پس از پرداخت اطلاعات پرداختی از طریق پرتال کاربران ثبت گردد تا در سیستم اعمال گردد. لذا پس از پرداخت برای بخش امور مالی درخواست ثبت پرداخت ایجاد نمایید. برای...